Privacy Statement

Inleiding

Avytos Agile (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Math Fooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Avytos Hij is te bereiken via math@avytos.com of 06 36 293 747.

Wie zijn wij?

Wij zijn Avytos Agile, een bedrijf dat zich bezig houdt met business development, trainingen en event management. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een groter evenement). In het geval van onze grote evenementen vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van dat betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • e-Mailadres
 • Deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten)
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avytos.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Mensen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Mensen te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Mensen de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om jouw gedrag op de website te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Om jouw surfgedrag over verschillende websites heen te volgen waarmee wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op jouw behoefte;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Eventadministratie en dienstverlening

In onze eventadministratie houden we van contactpersonen verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen/evenementen etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Voor Avytos campagnes (en Avytos gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens.

Ook maken wij voor Avytos (en Avytos gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven contact met ons op te nemen

Verbetering Avytos dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avytos) tussen zit.

Persoonsgegevens bewaren

Avytos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Avytos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avytos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Avytos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Avytos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avytos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avytos.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Avytos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via 06 36 293 747 of via info@avytos.com.

Derden Ontvangers

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Avytos zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Avytos is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op AVYTOS.com.

 

Meest recente update: 18 april 2018